Sledovanie výroby a operácií

Zber dát v sklade a výrobe pomocou čiarových kódov / RFID

Riešenie pre riadenie výroby, odvádzanie výrobných operácií a sledovanie skladových pohybov je postavené na serverovej aplikácii / službe, spracovávajúcej dáta z jednotlivých zariadení, pripojených do systému. Riešenie je pripravené ako sieťové, s evidenciou užívateľov na jednotlivých miestach prevádzky (PC, mobilné či panelové terminály).


Softwarová aplikácia na panelových termináloch

(pracovisko automatického odvádzania výroby a evidenciu výroby, pohyby medzi výrobou a skladom).

Použitie panelového počítača s dotykovým displejom v kombinácii so SW aplikáciou, naprogramovanou s dôrazom na ergonómiu obsluhy, významne znižuje nároky na školenie pracovníkov. Panelový počítač je robustné zariadenie, určené do priemyselného prostredia s celodennou prevádzkou. Okrom aplikácií, vyžadujúce manuálnu obsluhu (odvádzanie výroby), býva taktiež veľmi častým riešením aplikácia, ktorá automaticky spracováva a vyhodnocuje dáta s iných zariadení (externé snímače čiarového kódu či RFID, optické či iné senzory, riadiace jednotky dopravníkov, aplikátory etikiet, apod.).

Softwarová aplikácia pre mobilné terminály

(riešenie operácií v sklade, operácií na manuálnych linkách, pohyby medzi výrobou a skladom)

Mobilný terminál je v dnešnej dobe celkom štandardné zariadenie, používané v skladoch. Vďaka vstavanému snímaču čiarového kódu, klávesnici a displeju, umožňuje vykonávať skladové operácie, resp. potvrdzovať realizáciu a správnosť operácie, a to behom operácie alebo okamžite po realizácii. Ak je terminál bezdrôtovo pripojený do systému, sú tieto informácie okamžite dostupné pre všetkých zainteresovaných pracovníkov alebo priamo spracované podnikovým systémom. Na prípadné nezrovnalosti je možné reagovať okamžite, čo významne minimalizuje náklady na neskoršie riešenie reklamácií. Celkom samozrejmá je minimalizácia chýb vďaka skenovaniu čiarového kódu.

Interface pre komunikáciu s podnikovým systémom

Aby dáta získaná behom výrobného, skladovacieho či logistického procesu boli dostupné a vyhodnocované v rámci celej spoločnosti, je nutné, aby sa tieto informácie dostali do podnikového systému v požadovanom rozsahu a v požadovanej dátovej štruktúre. Vzájomnú komunikáciu medzi systémami zaistí dátový interface.

Software pre PC

(aplikácia pre vedúcich pracovníkov a manažérov, poskytujúca dáta o prebiehajúcej výrobe či operáciách v sklade, s možnosťou generovania reportov a štatistík).

Dáta, získané na pracoviskách s mobilnými či panelovými počítačmi, sú často detailné a podrobné.Na ich plné využitie a spracovanie častokrát nie je podnikový systém pripravený, a často ani nie sú, v rámci podnikového systému tieto dáta zásadné. Komplexné dáta o prebiehajúcej výrobe, vychystávaní objednávky, nakládky tovaru či materiálu na kamión, atď. sú však veľmi dôležité pre vedúceho daného oddelenia. Preto je k dispozícii PC aplikácia, kde sú tieto dáta viditeľné, a kde je možné vytvárať potrebné zostavy, reporty, filtrovania, atď. Dáta sú zároveň uložené a archivované.

Kľúčové prínosy riešenia:

  •  dokonalý prehľad o stave skladu, aktuálnej výrobe
  •  pohodlná, presná a rýchla dosledovateľnosť výrobku
  •  výrazné zlepšenie plánovania výroby
  •  s výrazným nárastom obratu nedochádza k navyšovaniu počtu skladníkov
  •  minimálna chybovosť pri manipulácii s tovarom / materiálom
  •  výrazné zníženie stratovosti tovaru / materiálu

Flexibilita riešenia a customizácia

Základné procesy v sklade a vo výrobe sú si častokrát podobné. Každý užívateľ má však iné nároky na riešenie konkrétnych situácii vzhľadom na štruktúru aplikácií, zostáv, spôsob prenosu dát. Preto je nutné, pri implementácii každého riešenia zberu dát, kalkulovať s potrebou jeho customizácie. Aby sme boli schopný pružne reagovať na vyššie uvedené požiadavky na úpravu aplikácií, kladieme pri vývoji našich riešení dôraz na použitie moderných nástrojov pre vývoj serverových aplikácií, ako aj aplikácií bežiacich na panelových či mobilných termináloch. Rovnako dôležité je správne zvoliť architektúru riešenia. Stavba aplikácií na overených základných kameňoch a možnosť rýchlej zmeny aplikácií podľa požiadaviek zákazníka nám dovoľujú realizovať profesionálne riešenia v zaujímavom pomere cena/výkon.

Navrhnuté riešenie je možné pripravovať podľa typu zákazníka nielen z pohľadu riešenia jeho potrieb, ale tiež z pohľadu jeho veľkosti. Aplikácia primárne zabezpečuje zber dát pre potreby podnikového systému. Môže však riešiť pomerne rozsiahle procesné úlohy tam, kde podnikový systém potrebnú funkcionalitou nedisponuje alebo je implementácia požadovanej funkcie do IS nákladná.

Integrovaný off-line režim

Vďaka tomuto núdzovému režimu je systém schopný zaistiť prevádzku aj v prípade, že dôjde k technickým problémom v bezdrôtovej sieti, serveru či iných systémových zariadeniach bez nutnosti odstávky. Prechod medzi pracovnými režimami je celkom automatický a spoľahlivý, resp. pri prechode na off-line je zobrazená zodpovedajúca hláška a je iba vyžadované potvrdenie. Táto funkcia významne posúva možnosti nasadenia aplikácie v skutočne reálnej prevádzke.